•  0.4-35кв-н цахилгаан дамжуулах шугам, дэд өртөөний
    нийлүүлэлт, угсралт суурилуулалт түүний туршилт тохируулга,
    ашиглалт үйлчилгээ
  • Барилга байгууламжын гадна болон дотор цахилгаан хангамжын
    угсралт суурилуулалт ашиглалт үйлчилгээ
  • Гудамж, зам, талбай болон пасадны гэрэлтүүлгийн угсралт